Kontakt

Twoje dane

Twoja firma

Twoja specjalno¶æ

Twoje oczekiwania

Okre¶l Swoje oczekiwania

«Nasi konsultanci s± do Twojej dyspozycji, skorzystaj z ich porady. »
Skontaktuj siê z nami
Telefon

¯yczysz sobie okre¶liæ swoje oczekiwania:

Firma dysponuje sieci± wewnêtrzn±?

Tak
Nie

<10

10-25
25-100
100-500  
>500

Ilo¶æ pracowników

1-5
5-20
20-50
>50

Ilo¶c u¿ytkowników na produkcji

Ilo¶æ u¿ytkowników handlowych?

<10
10-50
50-200
>200

Typ produkcji

PCV

Drewno  

Drewno/Aluminium

Aluminium  

Aluminium/Drewno
Stal   

PCV/Aluminium
Poliuretan

W³ókno szklane

Rolety

Okiennice

Inne


Tak
Nie

Firma dysponuje dzia³em informatycznym ?

Twoje potrzeby

Kontakt


Dokumentacja


Demo on-line


Wizyta
 

Przeczyta³em i akceptujê  przedstawione mi warunki rozpowszechniania moich informacji  i danych: Kliknij tutaj, aby zapoznaæ siê z warunkami

Nazwisko*

Imiê*

Adres E-mail*

Telefon*

Fax

(*) Champs obligatoires

Firma*

Kosztorysowanie


Obliczanie kosztów

Oznaczenie CE

Oliczanie przenikalno¶ci ciep³a

Obliczanie optymalizacji

Sterowanie maszynami

Zak³ad produkcyjny bez wydruków na papierze

Zarz±dzanie magazynem

Zarz±dzanie punktami sprzeda¿y  


Kraj*


WINPRO
STRONA G£ÓWNA Telefon

PL-V1-X6-SITE-WINPRO

WINPRO - Quadrature sa – Rue Auguste Piccard nº20  – Aéropôle – 6041 Gosselies – Belgique - TVA: BE-0458.335.589 RPM Charleroi  - Tél: +32 (0)71 349100 –  Fax: +32 (0)71 349101 – info@winpro.be

Copyright © 2012 WINPRO.All Rights Reserved. All other trademarks are the property of their respective owners and are used with their permission.

Idealne oprogramowanie dla bran¿y stolarki         budowlanej